รายงานการเงิน

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  >>คลิกที่นี้<<

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  >>คลิกที่นี้<<

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  >>คลิกที่นี้<<

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  >>คลิกที่นี้<<

 

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ6เดือน (ต.ค64-มี.ค.65)

รายงานการกำกับติดตามใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ6 เดือน

 

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563