งานพัสดุ

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

2.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1(ต.ค.62-ธ.ค.62)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1(ม.ค.63-มี.ค.63)

3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561(ต.ค.60-ก.ย.61)

4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ผด 3-4 ปี 2562(งวดที่1)

ผด 3-4 ปี 2562 (งวดที่2)

ผด 3-4 ปี 2562 (งวดที่3)