ข้อบัญญัติตำบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2564

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565