แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

o10. แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

o11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี  รอบ 6  เดือน

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือนแรก)

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

 

o12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

แบบรายงานการกำกับติดตามผลดำเนินงานประจำปี 2563