แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี  รอบ 6  เดือน

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 ครั้งที่ 1(รอบ6เดือน)

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

แบบรายงานการกำกับติดตามผลดำเนินงานประจำปี 2563 

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562