แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

o11. แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

o12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี2566 รอบ6เดือน(ต.ค.65-มี.ค.66)

แบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2565

 

 

o13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564