กองการศึกษา

กองการศึกษา

นางสาวละมัย แก้วยม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ติดต่อ 0654471992

นางพิศมัย ขนขำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาฯ
นางสาวนิศา บุตรดีมี
พนักงานจ้างทั่วไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย

นางวิไลลักษณ์ คำอ่อน
ครูหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย
นางสุพิน ยาดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจาทิชา บุญทจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยิ้ม อยู่สุข
นักการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังขอน

นายโอรส อุทธกัง
หัวหน้าครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังขอน
นางสาวรัญชิดาพร คำแก้ม
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังขอน
นางสาวสมส่า คำพรวน
ผู้ช่วยดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน

นางสาววาสนา แก้วจอม
หัวหน้าครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน
- -
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอนงรัตน์ กันยาประสิทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอุดมพร แก้วม่วง
จ้างเหมาบริการ