กองช่าง

กองช่าง

นายสมชาย นาคเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ติดต่อ 0931949928

นายทศพล ม่วงงาม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุริยะ คำแว่น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวอนุรักษ์ กุลศิลารักษ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิรันดร แสงน้อย
พนังงานจ้างทั่วไป
นายกอง ฮาดแมน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอานนท์ คำทอง
พนักงานจ้างทั่วไป