กองช่าง

กองช่าง

นายสมชาย นาคเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายทศพล ม่วงงาม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุริยะ คำแว่น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวอรทัย ม่วงงาม
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิรันดร แสงน้อย
พนังงานจ้างทั่วไป
นายกอง ฮาดแมน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิญญู คำแว่น
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมควร อินตาโคตร
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายชัย ศรีบุตร
พนังงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวิญญู คำแว่น
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายบุญลือ ศรีเพชร
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายทรงทรัพย์ ภักดีอำนาจ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ