กองช่าง

กองช่าง

นายสมชาย นาคเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ติดต่อ 0931949928

นายทศพล ม่วงงาม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุริยะ คำแว่น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวอรทัย ม่วงงาม
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิรันดร แสงน้อย
พนังงานจ้างทั่วไป
นายกอง ฮาดแมน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอานนท์ คำทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายจันทร์ เฮ้าปาน
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายประกอบ ปานพลอย
พนังงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวิญญู คำแว่น
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายบุญลือ ศรีเพชร
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายทรงทรัพย์ ภักดีอำนาจ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ