ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

นายสมยง คำตุ้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
ติดต่อ 089-9605233

นายเลิศ คำทิ้ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย คนที่ 1
ติดต่อ 095-7693415
นายสมชาย เสมอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย คนที่ 2
ติดต่อ 096-8798092

นางสุวารี บุญทจันทร์
เลขานุการนายก อบต.
ติดต่อ 093-3127849

 


ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายมิตร ศรีบุรินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อ 087-2064003

นางสาวมลิวรรณ เชื้อหนองใฮ
หัวหน้าสำนักปลัด

ติดต่อ 0872266684

นายสมชาย นาคเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ติดต่อ 0931949928

นางสาวละมัย แก้วยม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ติดต่อ 0654471992

นางสาวมลิวรรณ เชื้อหนองใฮ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ติดต่อ 0872266684