กองคลัง

กองคลัง

นางสาวมลิวรรณ เชื้อหนองใฮ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ติดต่อ 087-226-6684


งานการเงิน

นางสุปรีดา ทองแจ่ม
รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

-

นางสาวธัญมณี คำอ่อน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและการบัญชี

งานพัสดุ

- -
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวบุญรัตน์ คำยัง
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

งานจัดเก็บรายได้

นายพิชิต แก้วยม
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวพรชิตา มิ่งโสดา
พนักงานจ้างทั่วไป