กองคลัง

กองคลัง

- -
ผู้อำนวยการกองคลัง

งานการเงิน

นายโกวิน ขวัญพรม
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี
นางสาวธัญมณี คำอ่อน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและการบัญชี

งานพัสดุ

นางสาวกิตติมา กองเส็ง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวบุญรัตน์ คำยัง
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

งานจัดเก็บรายได้

นายพิชิต แก้วยม
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวลำไพร คำกุ้ง
พนักงานจ้างทั่วไป