กองคลัง

กองคลัง

สิบเอกโกวิน ขวัญพรม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ติดต่อ 0979460215


งานการเงิน

สิบเอกโกวิน ขวัญพรม
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

ติดต่อ 0979460215

นางสาวธัญมณี คำอ่อน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและการบัญชี

งานพัสดุ

- -
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวบุญรัตน์ คำยัง
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

งานจัดเก็บรายได้

นายพิชิต แก้วยม
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวพรชิตา มิ่งโสดา
พนักงานจ้างทั่วไป