สำนักงานปลัด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

นางสาวมลิวรรณ เชื้อหนองใฮ
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อ 0872266684

นางสาวมลิวรรณ เชื้อหนองใฮ
หัวหน้าสำนักปลัด

ติดต่อ 0872266684


งานการเจ้าหน้าที่

นางสุปรีดา ตรีถัน
นักทรัพยากรบุคคล
นายวีระยุทธ ราษฎรติง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

งานนโยบายและแผน

นายพิชิต ช้อยจอหอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุรีย์พร แก้วสงค์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายภูมินทร์ มาชู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวัชรพล คำรุ่น
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวจิราทิพย์ กุลเกลี้ยง
พนักงานกู้ชีพ
นายกิตติศักดิ์ คำแว่น
พนักงานกู้ชีพ
นายกิตติพงษ์ คำอ่อน
พนักงานกู้ชีพ
นายบุญสิงห์ ทองสวน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสำเริง กุลสงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุทัศน์ บัวทอง
พนักงานกู้ชีพ

งานส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

นางสาวปรียาภรณ์ นุตทะบัตร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวกาญจนา ทองแล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาววิรันตรี แก้วจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

นางสาวศรีวรรณ คำรุ่น
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุภาพรรณ แก้วโก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศรัณย์พร คำวิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสนธยา ยศยิ่ง
พนักงานขับรถยนต์