สำนักงานปลัด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

นายสาธิต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวมลิวรรณ เชื้อหนองใฮ
หัวหน้าสำนักปลัด

งานการเจ้าหน้าที่

นางสุปรีดา ตรีถัน
นักทรัพยากรบุคคล
นายวีระยุทธ ราษฎรติง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

งานนโยบายและแผน

นายพิชิต ช้อยจอหอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุรีย์พร แก้วสงค์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวัชรพล คำรุ่น
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวจิราทิพย์ กุลเกลี้ยง
พนักงานกู้ชีพ
นายกิตติศักดิ์ คำแว่น
พนักงานกู้ชีพ
นายกิตติพงษ์ คำอ่อน
พนักงานกู้ชีพ
นายบุญสิงห์ ทองสวน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสำเริง กุลสงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุทัศน์ บัวทอง
พนักงานกู้ชีพ

งานส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

นางสาวปรียาภรณ์ นุตทะบัตร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวกาญจนา ทองแล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

งานบริหารทั่วไป

นางสาวศรีวรรณ คำรุ่น
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุภาพรรณ แก้วโก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศรัณย์พร คำวิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสนธยา ยศยิ่ง
พนักงานขับรถยนต์
นายจันทร์ เฮ้าปาน
พนักงานจ้างทั่วไป