สำนักปลัด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

นายมิตร ศรีบุรินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อ 087-2064003

นางสาวมลิวรรณ เชื้อหนองใฮ
หัวหน้าสำนักปลัด

ติดต่อ 0872266684


งานการเจ้าหน้าที่

นางสุปรีดา ตรีถัน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววิรันตรี แก้วจิตร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

งานนโยบายและแผน

นายอัตถ์ธะเนศ คำยิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุรีย์พร แก้วสงค์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายภูมินทร์ มาชู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนันทวัฒน์ คำอินทร์
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวจิราทิพย์ กุลเกลี้ยง
พนักงานกู้ชีพ
นายกิตติศักดิ์ คำแว่น
พนักงานกู้ชีพ
นายกิตติพงษ์ คำอ่อน
พนักงานกู้ชีพ
นายสุทัศน์ บัวทอง
พนักงานกู้ชีพ
นายบุญสิงห์ ทองสวน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

งานส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

นางสาวปรียาภรณ์ นุตทะบัตร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวกาญจนา ทองแล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

งานบริหารทั่วไป

นางสาวศรีวรรณ คำรุ่น
นักจัดการงานทั่วไป
สิบเอกโกวิน ขวัญพรม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศรัณย์พร คำวิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- -
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนิคม แก้วคลอง
พนักงานขับรถยนต์

งานสาธารณสุข

นางสาวอรทัย ม่วงงาม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายประกอบ ปานพลอย
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายบุญลือ ศรีเพชร
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายทรงทรัพย์ ภักดีอำนาจ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายตุ๊ สาระภี
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายศราวุธ คำอ่อน
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายจันทร์ เฮ้าปาน
จ้างเหมาบริการ