สภา อบต.

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

นายม้วน มุ่งงาม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

ติดต่อ 064-3532452

นายสมชาย คำตุ้ม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

ติดต่อ 086-0739553

- -
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
นายบุญไทย หามา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1

ติดต่อ 065-1066465

- -
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายเทียน จันทร์นุ่ม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

ติดต่อ 095-7895247

นายโยธิน ยศยิ่ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

ติดต่อ 084-3206198

- -
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายเหวี่ยน อยู่สุข
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

064-2077357

นายทองออน สายคำภา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

ติดต่อ 081-0382784

นายบุญถม ราษฎรติง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

ติดต่อ 061-2652855

นายบุญเลิศ จันทร์วัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

ติดต่อ 093-3764451

นายสุวรรณหงษ์ ทองแบบ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6

ติดต่อ 089-0197461

นายดวงทิตย์ ปินใจ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7

ติดต่อ 091-6191668

นายบุญมี คำแกม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7

ติดต่อ 061-3317275

นายฉลาด แก้วยม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

ติดต่อ 064-0704725

นายบุญนำ คำพล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

ติดต่อ 081-0458613

นายคำคม เทียมเพ็ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9

ติดต่อ 0899065975

นายสมบัติ ทองคต
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9

ติดต่อ 063-9934329