สภา อบต.

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

นายบุญมี คำแกม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
ติดต่อ 061-3108817
นายสมาน ทองแบบ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
ติดต่อ 087-2041593
นายคำคม เทียมเพ็ง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
ติดต่อ 091-0751499
นายสมาน แสงแก้ว
สมาชิกสภา อบต.ตาดกลอย หมู่ที่ 1
ติดต่อ 082-1705929
นายพิชิต พิษสมอญ
สมาชิกสภา อบต.ตาดกลอย หมู่ที่ 2
ติดต่อ 098-9265858
นายแสวง ผันสนาม
สมาชิกสภา อบต.ตาดกลอย หมู่ที่ 3
ติดต่อ 063-7194826
นายทองออน สายคำภา
สมาชิกสภา อบต.ตาดกลอย หมู่ที่ 4
ติดต่อ 081-0382784
นายวีระชัย แก้วเกตุสี
สมาชิกสภา อบต.ตาดกลอย หมู่ที่ 5
ติดต่อ 098-3358117
นายฉลาด แก้วยม
สมาชิกสภา อบต.ตาดกลอย หมู่ที่ 8
ติดต่อ 095-7209050