สภา อบต.

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

นายม้วน มุ่งงาม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
นายสมชาย คำตุ้ม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
นายสาธิต สุทธิพันธ์
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
นายบุญไทย หามา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
- -
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายเทียน จันทร์นุ่ม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายโยธิน ยศยิ่ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
- -
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายเหวี่ยน อยู่สุข
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายทองออน สายคำภา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายบุญถม ราษฎรติง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายบุญเลิศ จันทร์วัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายสุวรรณหงษ์ ทองแบบ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายดวงทิตย์ ปินใจ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายบุญมี คำแกม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายฉลาด แก้วยม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายบุญนำ คำพล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายคำคม เทียมเพ็ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายสมบัติ ทองคต
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9