คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มืองานธุรการสารบรรณ

คู่มือการใช้ทรัพย์สินราชการ อบต.ตาดกลอย