คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

คู่มือเครื่องแบบข้าราชการ

คู่มืองานธุรการสารบรรณ

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ตาดกลอย

คู่มือศูนย์ร้องเรียน