คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

นายสมชาย แก้วพวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

ติดต่อ 062-4512469

นายเลิศ คำทิ้ง
รองนายก อบต.ตาดกลอย

ติดต่อ 095-7693415

นายสมชาย เสมอ
รองนายก อบต.ตาดกลอย

ติดต่อ 096-8798092

นางสุวารี บุญทจันทร์
เลขานุการนายก

ติดต่อ 093-3127849

น.ส.มลิวรรณ เชื้อหนองใฮ
หัวหน้าสำนักปลัด

ติดต่อ 087226684

นายสมชาย นาคเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ติดต่อ 0931949928

น.ส.ละมัย แก้วยม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ติดต่อ 0654471992

นายโกวิน ขวัญพรม
ผู้อำนวยการกองคลัง

ติดต่อ 0979460215