คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

นายสมชาย แก้วพวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

นายเลิศ คำทิ้ง
รองนายก อบต.ตาดกลอย
นายสมชาย เสมอ
รองนายก อบต.ตาดกลอย
นางสุวารี บุญทจันทร์
เลขานุการนายก