วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

  ท้องถิ่นน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนา ประชามีส่วนร่วม