สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านตาดกลอยเหนือ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอหล่มเก่า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหล่มเก่า มีระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากลอย มีจำนวน 218.06 ตร.กม. หรือ 136,293 ไร่

แผนที่ตำบลตาดกลอย


อาณาเขต

     พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เป็นที่ราบสูง และเป็นภูเขาส่วนใหญ่ อยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำป่าสัก มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ ดังนี้


เขตการปกครอง


ประชากร

     ประชากรในตำบลตาดกลอยมีจำนวนทั้งสิ้น 6,808 คน แยกเป็นชาย 3,460 คน แยกเป็นหญิง 3,348 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 29 คน / ตารางกิโลเมตร

      มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,869 ครัวเรือน แยกตามหมู่บ้านได้ดังต่อไปนี้


สภาพเศรษฐกิจ

     สภาพเศรษฐกิจภายในตำบลตาดกลอย ประชากรประกอบอาชีพทางการเกษตรและรับจ้างประมาณร้อยละ 90 และอีกร้อยละ 10 ประกอบอาชีพอื่นๆ

     พืชเศรษฐกิจของตำบลคือ ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ข้าว ยาสูบ พืชที่ประชากรปลูกมากที่สุดคือ ข้าวโพด ซึ่งเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรที่ทำรายได้มากพอสมควร

      ในด้านสัตว์เลี้ยง ส่วนใหญ่เกษตรจะเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเอง ได้แก่ ไก่ เป็ด สุกร โค กระบือ ในส่วนของการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายมีการฟาร์มเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ โค กระบือ ที่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยอีจีนและหมู่ที่ 3 บ้านตาดกลอยเหนือ
และมีหน่วยธุรกิจภายในตำบลคือ


สภาพสังคม

การศึกษา

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

การสาธารณสุขและการเกษตร

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มวลชนจัดตั้ง


การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

 

การโทรคมนาคม

 

การไฟฟ้า

     ประชากรในเขตตำบลตาดกลอยมีทั้งหมด 1,869 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด


แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งธรรมชาติ

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

สถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 2 แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ป่าไม้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนในตำบลต้องรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟูให้อยู่ สภาพที่อุดมสมบูรณ์


การเมืองการบริหาร

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่