ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 

ภาพการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) เมือวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ภาพการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) เมือวันที่ 1 ก.ค. 63

มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยพิบัติ วาตภัย พายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 10 และวันที่ 13 พ.ค. 63

ภาพการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63

ภาพประกอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมือวันที่ 30 เม.ย.62

ภาพประกอบการมอบวัสดุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากอัคคีภัย เมือวันที่ 29 พ.ย.61

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ หนึ่งตำบล หนึ่งชุดเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย