การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

แนวทางปฎิบัติจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ตาดกลอย

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม