แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกวังใหญ่ หรือน้ำตกผาผึ้ง หมู่ที่9 บ้านห้วยโป่งน้ำ ตำบลตาดกลอย

 

เรือหินโบราณ  หมู่ที่ 3 บ้านตาดกลอยเหนือ