ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

o32. ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

                                –    ช่องทางการให้บริการประชาชน อบต.ตาดกลอย

 

o33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                                 –  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม