การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมให้ควมรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ตาดกลอย

แนวทางปฏิบัติคุณธรรม อบต.ตาดกลอย

ประกาศ จริยธรรม9ข้อ