การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

-มาตรการป้องกันการใช้สินบน

-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

-มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วม