การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต