การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประมวลภาพกิจกรรม  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

ประมวลภาพ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ประจำปี 2562 

ประมวลภาพ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2563

 

ประมวลภาพกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563