ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)

 องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตาม “นโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy)”

เพื่อให้การเสริมสร้างการกำกับหน่วยงาน แสดงถึงความซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส

 

เอกสารแนบ  *ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy