เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)

 องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตาม “นโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy)”

เพื่อให้การเสริมสร้างการกำกับหน่วยงาน แสดงถึงความซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส

เอกสารแนบ  * ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)