มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

เจ้าพนักงานพัสดุ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

เจ้าพนักงานการคลัง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง).pdf

นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง).pdf

นักบริหารงานคลัง(ต้น-สูง).pdf

นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา.pdf