ประมวลจริยธรรม

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง