การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคค

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง-3-ปี

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการ

หลักเกณฑ์และเงื่นไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคักเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน ฯ

หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลฯ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่1

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่2

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2562