การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคค

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง

แผนอัตรากำลัง ประจำปี2564-2566

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น64

แบบประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน63

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ2558

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย2558

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน

มาตรนฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งประเภททั่วไปและ ฉ2 2562

มาตรนฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งประเภททั่วไป

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สรรหาสายบริหาร64

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2563

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2562