การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

o26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง

แผนอัตรากำลัง ประจำปี2564-2566

o27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล ประจำปี2565

ระเบียบ ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546

ประกาศ กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประกาศ กจ กท กอบต มาตรฐานการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉ2 2561

ประกาศ กจ กท กอบต มาตรฐานการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น2558

ประกาศ กจ กท กอบต มาตรฐานเกี่ยวกับการคัดเลือกเหตุพิเศษไม่สอบแข่งขัน2650

ประกาศ กจ กท กอบต มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ฉบับ2 2561

ประกาศ กจ กท กอบต มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ฉบับ3 2562

ประกาศ กจ กท กอบต มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน2560

ประกาศ กจ กท กอบต มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก

ประกาศ กจ กท กอบต มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉ2 2563

ประกาศ กถ มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล2558

ประกาศ กถ.กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศ กถ.กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศ กอบต มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ2558

ประกาศ กอบต. มาตรฐานการให้ออกจากราชการ2558

ประกาศ กอบต.มาตรฐานวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย2558

แผนการดำเนินการฝึกอบรมสถาบันพัมนาบุคลากรท้องถิ่น2565 พค-กค

แผนการดำเนินการฝึกอบรมสถาบันพัมนาบุคลากรท้องถิ่น2565 มค-เมย

แผนการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลังปีใหม่

o28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2563