กฎหมายและระเบียบ อปท.

กฎหมายและระเบียบ อปท.

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

รบ ข้อบังคับการประชุมสภา2547-2554

รบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.ฉ4 พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉ2 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉ3 2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2547 แก้ไข ฉ3 2558

วิธีการงบประมาณ2541 ฉ3

วิธีการงบประมาณ2541

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

พรบ.สภาตำบลและ อบต.(ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒

พรบ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ2537

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ฉบับที่2) พศ.2562

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ2540

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548

การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560.pdf

สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน.pdf

ข้อแนะนำการกำหนดโครงสร้างกรอบอัตรากำลังสถานีขนส่งผู้โดยสารของสถานบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัด.pdf

หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกสูงขึ้นและสงบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกองและหัวหน้าฝ่ายให้กองทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน.pdf

กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560(ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน).pdf

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบ มท ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ฉ2 61

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน-ปี-2556