ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคคลภายนอกเข้าตอบแบบสำรวจ EIT ในระบบ ITAS ผ่านทางระบบ เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2563

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคคลภายนอกเข้าตอบแบบสำรวจ EIT ในระบบ ITAS ผ่านทางระบบ URL:https://itas.nacc.go.th/go/eit/z6nwvc

เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายในเดือน กรกฎาคม 2563

ช่องทางการตอบแบบภายนอก

ช่องทางการตอบแบบภายใน