ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อการทำธุรกรรมในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อการทำธุรกรรมในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

คลิกที่นี้>>><<<