ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19(Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

เรื่อง  การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม

หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19(Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))