โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลตาดกลอย และให้ความรุ้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย จัดอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลตาดกลอย และให้ความรุ้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น