ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

อบต.ตาดกลอย ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ขอแจ้งให้มาลงทะเบียนผู้ที่คลอดตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน รับลงทะเบียนผู้ที่เคยตัดสิทธิ์รับเงินและผู้ที่ไม่เคยได้ลงทะเบียนมาก่อน คุณสมบัติดังรายละเอียดแนบ จึงขอให้ท่านผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย